O D O O C O N C E P T S

Office Address

2nd Floor, Gulshan-e-Iqbal, block-5, Near habitt outlet, Main Nipa Chowrangi, Karachi.

Contact Info

Cell: (+92) 331 292 4480
Email: info@odooconcepts.com

Odoo Concepts

Contact Us

Email : Info@OdooConcepts.Com

Cell    : +92 331 2924 480